Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.santalshop.cz.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a dobrými mravy.

Vymezení pojmů:
Zákazník spotřebitel (dále jen "spotřebitel") je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel (dále jen "podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Spotřebitel nebo podnikatel může být v následujících ustanoveních označován společným termínem také jako kupující nebo zákazník. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zákazník odesláním své objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími, platebními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Všechny objednávky uskutečněné  prostřednictvím tohoto internetového obchodu  jsou brány jako závazné. Prodávající se zavazuje zboží dodat a zákazník zásilku převzít a uhradit.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky je možné učinit zejména emailem nebo telefonicky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud nebude schopen požadované zboží dodat v objednaném množství nebo ceně, a nebo pokud bude objednávka vykazovat závažné nedostatky bránící jejímu vyřízení. V takovém případě, bude s nakupujícím neprodleně dohodnut další postup.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud zákazník neuhradí platbu předem do 7 dnů od data objednávky.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu a obchodní podmínky. (Například pokud kupující způsobí prodávajícímu finanční škodu nepřevzetím zásilky, vyhrazuje si prodávající právo vyžadovat u další objednávky platbu předem.)

stornování a změna objednávky
Pokud zjistíte, že jste omylem objednali špatné zboží, ihned nás kontaktujte emailem či telefonicky a žádejte zrušení nebo změnu vaši objednávky. Vždy uvádějte číslo objednávky, které najdete ve vaši emailové schránce v emailu potvrzujícím přijetí vaší objednávky. Po odeslání zboží již není změna možná.

ceny
Prodávající není plátcem DPH.
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, pokud vystavená cena zboží je chybná (například z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.). V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

ostatní
Náklady ze strany prodávajícího vůči kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně kupujícího vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení a telekomunikační poplatky) si hradí kupující sám.


Dodání zboží a platební podmínky

Všechno zboží máme skladem v množství uvedeném na stránkách eshopu.

Státy, kam zasíláme zboží: Česká republika, Slovenská republika

Popis možností dopravy a platby zboží naleznete zde: Vše o dopravě a platbě

Objednané zboží expedujeme obvykle následující pracovní den, nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, respektive od připsání platby na náš účet.
Pokud neuhradíte platbu předem (bankovním převodem) do sedmi dnů, ani nebudete reagovat na výzvu k platbě, bude vaše objednávka zrušena.

Objednávka je závazná - kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit. V případě nepřevzetí nebo nevyzvednutí zásilky je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude tímto jednáním prodávajícímu způsobena, tedy plné náklady uhrazené přepravci za nepřevzatou zásilku, včetně případného poplatku za platbu kartou.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit písemně nebo elektronickou formou od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, vrátí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování zpět prodávajícímu. V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Po následné domluvě (emailem, telefonicky) prodávající vrátí spotřebiteli zpět peněžní prostředky přijaté od spotřebitele buď stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal nebo předem dohodnutým způsobem do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Částka bude ponížena o částku představující dodatečné nálady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
V případě, že bude zboží vrácené ve lhůtě 14 dnů nekompletní, opotřebené či poškozené a dojde tím ke snížení hodnoty, přičemž toto snížení hodnoty vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, pak prodávající může vrácenou kupní cenu snížit o částku odpovídající snížení hodnoty zboží. 

spotřebitel odpovídat i za snížení hodnoty zboží, které „vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží“

Zdroj: https://www.penize.cz/ochrana-spotrebitele/437876-zmeny-pro-e-shopy-prehled-nova-pravidla-a-povinnosti

spotřebitel odpovídat i za snížení hodnoty zboží, které „vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží“

Zdroj: https://www.penize.cz/ochrana-spotrebitele/437876-zmeny-pro-e-shopy-prehled-nova-pravidla-a-povinnosti

Náklady spojené s navrácením zboží nese spotřebitel.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel nemá zejména v případě smluv:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele
b) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. To neplatí v případě provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Formulář, postup a adresy pro zaslání vráceného zboží naleznate zde:
Postup pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Zboží pečlivě zabalte.
Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi.

Odešlete emailem na adresu santal@santalshop.cz zprávu o odstoupení od smlouvy. Uveďte své jméno a příjmení, číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být kompletní. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, původní ochranný obal nesmí být odstraněn ani porušen.

Neposílejte zboží na dobírku.

V případě nesplnění některé z uvedených podmínek nebude bohužel možné Vaše odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat.

 

Reklamace a záruka - práva z vadného plnění

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Část zboží, které je v nabídce našeho internetového obchodu, je z ručně zpracovaných přírodních materiálů. Jedná se tedy v podstatě o originály, které nelze srovnávat s průmyslově zpracovanými výrobky. K této skutečnosti nechť zákazník (kupující) laskavě přihlédne při posuzování dokonalosti zakoupeného zboží.
Je nezbytné dodržovat doporučené způsoby a postupy pro používání zboží. Opatrnosti dbejte především při zacházení se šperky a textilními výrobky. Poškození zboží v důsledku nesprávného používání nelze reklamovat.

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce. Doporučujeme vždy si zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepsat protokol o poškození a zásilku nepřebírat. Na pozdější reklamaci závady vzniklé poškozením zboží při přepravě nebude brán zřetel.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím po převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat.

Prodávající odpovídá za vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou v období 24 měsíců po převzetí věci. Je-li na prodávané věci (např. čaje, potraviny, kosmetické přípravky) vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Za vadu se nepovažuje změna (vlastností) věci, ke které došlo během záruční doby v důsledku opotřebení nebo nesprávného použití věci, nesprávného čištění, či poškození a podobně.

Možnosti vyřízení reklamace

Prodávající  odevzdává věc kupujícímu ve shodě s kupní smlouvou, tzn. prodávaná věc je bez vad a má odpovídající jakost, množství a užitné vlastnosti.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží. Do této doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet doba pro uplatnění práv z vadného plnění znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

Postup kupujícího při uplatnění reklamace

Písemné oznámení o zjištěných závadách kupující uplatňuje u prodávajícího emailem nebo poštou na adrese provozovny prodejce.
Oznámení o závadách (reklamace) musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
Po obdržení oznámení prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a povaze vady.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy.
Po předchozí domluvě (emailem, telefonicky apod.), zašle kupující zboží zpět na adresu prodejce:

Zboží pečlivě zabalte. Adresy pro odeslání zboží naleznate zde:
Kontakt pro zaslání reklamovaného zboží

Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může na zboží vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části, či vrácením zaplacené kupní ceny, případně poskytnutím slevy z kupní ceny.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2; email: adr@coi.cz , web: https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme služby Ověřeno zákazníky Heureka.cz a Hodnocení Zboží.cz, kterým předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služeb Zboží.cz a Heureka.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Pro změnu nebo smazání osobních údajů kupující kontaktuje emailem prodávajícího.

Kontakt:

Pro komunikaci s námi prosím použijte následující kontaktní údaje:

email: santal@santalshop.cz
telefon:  +420 778562564

Provozovatel eshopu:

SantalShop.cz
Mgr. Antonín Blažek
IČ 49151541, DIČ CZ6712180310
Myslbekova 886/24, Kroměříž