Reklamace zboží

Celé znění reklamačních podmínek naleznete v našich Obchodních podmínkách.

Reklamace se vztahuje na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Část zboží, které je v nabídce našeho internetového obchodu, je z ručně zpracovaných přírodních materiálů. Jedná se tedy v podstatě o originály, které nelze srovnávat s průmyslově zpracovanými výrobky. K této skutečnosti nechť zákazník laskavě přihlédne při posuzování dokonalosti zakoupeného zboží.
Je nezbytné dodržovat doporučené způsoby a postupy pro používání zboží. Poškození zboží v důsledku nesprávného používání nelze reklamovat.

Za vadu se nepovažuje změna (vlastností) věci, ke které došlo během záruční doby v důsledku opotřebení nebo nesprávného použití věci, nesprávného čištění, či poškození a podobně.

Možnosti vyřízení reklamace

Prodávající  odevzdává věc kupujícímu ve shodě s kupní smlouvou, tzn. prodávaná věc je bez vad a má odpovídající jakost, množství a užitné vlastnosti.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Postup kupujícího při uplatnění reklamace

Písemné oznámení o zjištěných závadách kupující uplatňuje u prodávajícího e-mailem nebo poštou na adrese provozovny prodejce.
Oznámení o závadách (reklamace) musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
Po obdržení oznámení prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a povaze vady.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy.
Po předchozí domluvě (e-mailem, telefonicky apod.), zašle kupující zboží zpět na adresu prodejce:

Můžete vybrat ze tří různých způsobů odeslání:

Doporučujeme zaslání přes Balíkovnu, jednoduše zde: Poslat do Balíkovny.
(To znamená Do Balíkovny, nikoliv Na adresu)
Balík nám můžete zaslat přes uvedenou aplikaci na cílovou pobočku Balíkovny:
76701 - Kroměříž 1, Spáčilova  3763/44.
Příjemce: SantalShop.cz - Antonín Blažek
e-mail: santal@santalshop.cz, telefon: +420 778562564

Stejně tak uvítáme zaslání přes Zásilkovnu a její službu Mezi námi, ze Slovenska Packeta (skôr Zásielkovňa) Medzi nami.
Balík nám můžete zaslat přes uvedenou aplikaci na cílovou pobočku Zásilkovny:
Zásilkovna ID 16268 - Mutěnická vinotéka, Tovačovského 4617/27, Kroměříž.
Příjemce: SantalShop.cz - Antonín Blažek
e-mail: santal@santalshop.cz, telefon: +420 778562564

Nebo zásilku odešlete přepravcem přímo na naši adresu:
SantalShop.cz - Antonín Blažek
Myslbekova 886/24, Kroměříž 76701
e-mail: santal@santalshop.cz, telefon: +420 778562564

Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může na zboží vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

Prodávající rozhodne o reklamaci co nejdříve, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části, či vrácením zaplacené kupní ceny, případně poskytnutím slevy z kupní ceny.