Reklamace zboží

Celé znění reklamačních podmínek naleznete v našich Obchodních podmínkách.

Reklamace se vztahuje na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Část zboží, které je v nabídce našeho internetového obchodu, je z ručně zpracovaných přírodních materiálů. Jedná se tedy v podstatě o originály, které nelze srovnávat s průmyslově zpracovanými výrobky. K této skutečnosti nechť zákazník laskavě přihlédne při posuzování dokonalosti zakoupeného zboží.
Je nezbytné dodržovat doporučené způsoby a postupy pro používání zboží. Poškození zboží v důsledku nesprávného používání nelze reklamovat.

Za vadu se nepovažuje změna (vlastností) věci, ke které došlo během záruční doby v důsledku opotřebení nebo nesprávného použití věci, nesprávného čištění, či poškození a podobně.

Možnosti vyřízení reklamace

Prodávající  odevzdává věc kupujícímu ve shodě s kupní smlouvou, tzn. prodávaná věc je bez vad a má odpovídající jakost, množství a užitné vlastnosti.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Postup kupujícího při uplatnění reklamace

Písemné oznámení o zjištěných závadách kupující uplatňuje u prodávajícího emailem nebo poštou na adrese provozovny prodejce.
Oznámení o závadách (reklamace) musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
Po obdržení oznámení prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a povaze vady.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy.
Po předchozí domluvě (emailem, telefonicky apod.), zašle kupující zboží zpět na adresu prodejce:

Můžete vybrat ze tří různých způsobů odeslání:

Doporučujeme zaslání přes Balíkovnu, jednoduše zde: Poslat do Balíkovny.
Balík nám můžete zaslat na pobočku:
76701 - Kroměříž 1, Spáčilova  3763/44.
Příjemce: SantalShop.cz - Antonín Blažek
e-mail: santal@santalshop.cz, telefon: +420 778562564

Stejně tak uvítáme zaslání přes Zásilkovnu a její službu Mezi námi, ze Slovenska Packeta (skôr Zásielkovňa) Medzi nami.
Balík nám můžete zaslat na pobočku:
Zásilkovna č. 12110 - dance-pOint, Alšova 3341, Kroměříž.
Příjemce: SantalShop.cz - Antonín Blažek
e-mail: santal@santalshop.cz, telefon: +420 778562564

Nebo zásilku odešlete přímo na naši adresu:
SantalShop.cz
Myslbekova 886/24, Kroměříž 76701
e-mail: santal@santalshop.cz, telefon: +420 778562564

Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může na zboží vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

Prodávající rozhodne o reklamaci co nejdříve, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části, či vrácením zaplacené kupní ceny, případně poskytnutím slevy z kupní ceny.